Szkoła

HISTORIA SZKOŁY

Pierwsze wzmianki na temat szkoły w Jasieniu pochodzą z roku 1720. Jest tu między innymi wzmianka o opłatach za naukę, która mówi, że gburowie z Jasienia winni płacić po dwa krajcary, zagrodnicy po jednym. Opłata ta prawdopodobnie była uposażeniem nauczyciela. Tutejsza jednoklasowa szkoła istniała już na pewno w 1765r. oprócz miejscowych, uczęszczały do niej również dzieci z Bażan. Według relacji z 1 IV 1802r. uczyło się tu 91 dzieci z czego 54 pochodziło z Jasienia, a 31 z Bażan. W następnym roku frekwencja wyraźnie spadła i do szkoły uczęszczało 47 uczniów z Jasienia i 26 z Bażan. Była to szkoła katolicka mimo to uczęszczali do tej szkoły również protestanci.

Lekcje w szkole były prowadzone w języku polskim, dopiero w drugiej połowie XIX wieku jako język obowiązujący wprowadzono niemiecki. Ten stan rzeczy utrzymał się do końca II wojny światowej. Natomiast lekcje religii i msze w kościele były odprawiane w języku polskim. Dopiero od połowy lat trzydziestych XX wieku wprowadzono język niemiecki również w kościele. Dlatego też nasi przodkowie biegle władali zarówno językiem polskim jak i niemieckim w mowie i piśmie.

PIERWSI NAUCZYCIELE

Pierwszym nauczycielem był Maciej (Jan) Kinder urodzony 17 II 1750r. Pochodził z Bazan i był najprawdopodobniej synem tamtejszego gbura Macieja i Marii Kornolonki. Ukończył seminarium nauczycielskie w Opolu a tutejszą posadę musiał objąć w 1770r. W roku 1804 stwierdzono, że jest to człowiek przeżyty, a dwa lata później zwolniono go z posady.

Franciszek Józef Lorenz (Lorentz) przyjął posadę tutejszego nauczyciela w drugiej połowie 1806r i był nauczycielem w Jasieniu do 1834r.

Kolejnym nauczycielem był Erdmann Bieniecki. Przed przybyciem do Jasienia pracował w Paruszowicach. Dnia 4 X 1834r. wystosował prośbę o nominowanie go nauczycielem w Jasieniu gdzie pracował do 1843r.

Jan Dzierzan (Dzierdzan) pochodził z Bogacicy. Początkowo pracował w Tułach jako nauczyciel – internista. Dnia 17 IX 1832r. obiecano mu posadę nauczyciela w Jasieniu pod warunkiem, że uzyska na stałe prawo do nauczania oraz, że stanie się poprzez tryb życia przykładem dla innych. Widocznie spełnił on postawione wymagania, ponieważ pracę nauczyciela w jasieńskiej szkole rozpoczął 26 VIII 1843r.

PENSJA NAUCZYCIELA

Pensja nauczyciela w 1832r. wynosiła 50 talarów w gotówce, w naturaliach 7 sążni drewna, które gospodarze zobowiązani byli zwieźć, a chałupnicy i pozostali mieszkańcy porąbać, 20 korców 6 i 5/4 miary żyta oraz 4 korce 1 i 3/4 miary owsa, 1 miarę pruską grochu, darmowy deputat w kartoflach, 36 ćwiartek masła, prawo do wolnego wypasu dwóch krów i jednej świni. (1 sążeń obecni wynosi 1,7 – 2,14m, 1 korzec jednostka objętości to około 52 – 54l, lub 37,4kg).