Konkurs literacki: Nasza bajka się zaczyna…

Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy Wsi Jasienie zaprasza do wzięcia udziału dzieci, młodzież i dorosłych w konkursie “Nasza bajka się zaczyna…”, polegającym na napisaniu bajki o Jasieniu.

Prace konkursowe należy przesłać na adres: stowarzyszenie@jasienie.pl do dnia 25.09.2021 r.

Na wszystkich, którzy wezmą udział w konkursie czekają nagrody niespodzianki.

REGULAMIN KONKURSU NA BAJKĘ O JASIENIU

§ 1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „regulaminem”, określa warunki, zasady i kryteria oraz czas trwania konkursu na treść bajki o Jasieniu, zwany dalej „konkursem”.
2. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Rozwoju i Odnowy wsi Jasienie przy Radzie Sołeckiej Jasienie, zwane dalej „organizatorem”. Adres do korespondencji ul. Zwycięstwa 14 – 15, 46-280 Jasienie.
3. Patronat nad konkursem objęła sołtyska wsi Jasienie, Gabriela Prochota.

§ 2. Cel konkursu
1. Celem konkursu jest napisanie bajki o Jasieniu
2. Wzbudzenie zainteresowania lokalną tradycją, historią oraz kulturą.
3. Pielęgnowanie dziedzictwa kulturowego przodków.
4. Zaangażowanie społeczności lokalnej w stworzenie symbolu identyfikującego mieszkańców wsi.
5. Dzięki bajce pobudzona zostanie tożsamość wsi, zyska ona swój znak rozpoznawczy w regionie, kraju i zagranicą.

§ 3. Warunki uczestnictwa
1. Konkurs ma charakter otwarty. Mogą do niego przystąpić osoby, które:
– zapoznały się z niniejszym regulaminem i akceptują jego postanowienia,
– prześlą pracę konkursową na adres mailowy.
2. W przypadku osób niepełnoletnich do udziału w konkursie wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Prace należy przesłać drogą mailową na adres stowarzyszenie@jasienie.pl
4. Termin zgłoszenia prac upływa 25 września 2021 r. o godz. 20.00.
5. Projekty zgłoszone po określonym terminie nie podlegają ocenie.
6. Każdy uczestnik może przesłać dowolną ilość bajek o Jasieniu.
7. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem formularza konkursowego ponosi uczestnik konkursu.

§ 4. Kryteria i wymagania techniczne
1. Prace konkursowe należy składać w programie Word lub podobnym.
2. Projekt bajki powinien nadawać się do edytowania i nagrywania na nośnikach elektronicznych.

§ 5. Kryteria oceny prac konkursowych
1. Organizator konkursu powoła komisję konkursową, która dokona wstępnej weryfikacji złożonych prac konkursowych, wybierając maksymalnie trzy projekty, które zostaną poddane ocenie mieszkańcom Jasienia.
2. Głosowanie mieszkańców Jasienia na jeden z trzech wytypowanych przez komisję konkursową projektów odbędzie się na portalu Facebook oraz na specjalnie zwołanym w tym celu zebraniu wiejskim.
3. Z przebiegu konkursu komisja sporządzi protokół.
4. Komisja dokona wstępnej weryfikacji zgłoszonych projektów mając na uwadze następujące kryteria:
– walory estetyczne,
– oryginalność pomysłu, unikatowość, łatwość kojarzenia i zapamiętywania,
– oddanie tożsamości i specyfiki sołectwa Jasienie,
– czytelność i funkcjonalność,
– zgodność projektu z dołączonym opisem,
– ogólne wrażenia.

§ 6. Ogłoszenie wyników konkursu i nagrody
1. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Zebraniu Wiejskim oraz na portalu Facebook w terminie do 21 dni od upływu daty składania prac konkursowych.
2. O rozstrzygnięciu konkursu organizator niezwłocznie zawiadomi wszystkich uczestników biorących udział w konkursie.
3. Zwycięzcą konkursu zostanie jedna osoba, która otrzyma voucher o wartości 200 PLN.
4. Przewidziane są również nagrody dla biorących udział w konkursie.
5. Zwycięzca konkursu z chwilą ogłoszenia wyników przenosi na organizatora majątkowe prawa autorskie do projektu bajki o Jasieniu. W tym celu sporządzone zostanie stosowne oświadczenie w formie pisemnej.
6. Organizator ma prawo zmian i modyfikacji w zwycięskiej bajce.
7. Zastrzega się na rzecz komisji konkursowej prawo do nie wybrania bajki, w przypadku, gdy żadne ze zgłoszonych propozycji nie spełnia kryteriów.

§ 7. Prawa autorskie i dane osobowe
1. W konkursie mogą brać udział jedynie propozycje bajek, które są wynikiem indywidualnej pracy twórczej uczestnika i nie naruszają praw osób trzecich.
2. Z chwilą zgłoszenia bajki do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na korzystanie z projektu przez organizatora.
3. Dane osobowe przekazane organizatorowi przez uczestników będą przez niego przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE /ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych/ (Dz.Urz. UE L Nr 119, s.1), tylko i wyłącznie do celów konkursowych na podstawie podpisanego oświadczenia.
4. Z chwilą ogłoszenia wyników następuje całkowite przeniesienie na sołectwo Jasienie praw autorskich przez twórcę zwycięskiej bajki.
5. Sołectwo będzie uprawnione do nieodpłatnego korzystania z bajki na wszystkich polach eksploatacji bez konieczności każdorazowego podawania danych zwycięzcy konkursu.
6. Organizatorzy będą mieli prawo do pełnego wykorzystywania bajki, oraz możliwości dokonania ewentualnych w niej korekt .

§ 8. Postanowienia końcowe
1. Pytania dotyczące konkursu należy kierować do p. Sabiny Szirch na adres mailowy sabinaszirch@wp.pl (w tytule wiadomości należy wpisać „Konkurs”).
2. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.jasienie.pl oraz na stronie Facebook’owej Sołectwa Jasienie https://facebook.com/jasieniepl .
3. Decyzje podjęte przez komisję konkursową są ostateczne i nie podlegają zaskarżeniu.
4. Laureatowi poza uprawnieniem do uzyskania nagrody nie przysługują żadne inne roszczenia do organizatora oraz do osób trzecich, które te prawa następnie nabędą.
5. Organizator zastrzega sobie prawo przerwania, zmiany lub unieważnienia konkursu bez podania przyczyny. Informacja o przerwaniu, zmianach lub unieważnieniu konkursu będzie publikowana wyłącznie na stronie Facebook’owej Sołectwa Jasienie.
6. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem decyzje podejmuje organizator.